Regulamin ŚTG

REGULAMIN
ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
„Świętogen”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen” zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zwykłym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ŚTG- Świętogen

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Kielcach.

§ 3.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii na zasadzie dobrowolności i opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.

§ 4.

Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem wspierającym krajowych i międzynarodowych oraganizacji o podobnym profilu działania.

§ 6.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 7.

Towarzystwo posiada własne logo oraz ma prawo wydawać legitymacje członkowskie i ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia.

§ 8.

Czas trwania Towarzystwa jest  nieograniczony.

§ 9.

Towarzystwo działa w oparciu o porządek prawny RP, w tym z ustawą o stowarzyszeniach oraz niniejszym regulaminem.

II.CELE I SPOSOBY REALIZOWANIA

§ 10.

Celem Towarzystwa jest :

 1. Upowszechnienie i popularyzacja wiedzy genealogicznej
 2. Zrzeszenie genealogów
 3. Inicjowanie badań genealogicznych
 4. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi
 5. Działalność edukacyjna – doskonalenie i pogłębianie wiedzy wśród członków
 6. Współpraca Towarzystwa w inicjowanych przez jednostki organizacji rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
 7. Współpraca w zakresie swej działalności z instytucjami naukowymi, religijnymi i archiwami.
 8. Pomoc członkom Towarzystwa w dostępnie do archiwów i dokumentów związanych z poszukiwaniami genealogicznymi.
 9. Organizowanie spotkań członków Towarzystwa i ich rodzin w celu większej integracji.

§ 11.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
 2. Wydawanie biuletynów i publikacji oraz publikacje w środkach masowego przekazu.
 3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów i seminariów na tematy genealogiczne.
 4. Upowszechnienie wśród polonii genealogii jako elementu więzi z krajem.
 5. Wspomaganie instytucji zajmujących się archiwaliami praca członków.
 6. Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród swoich członków.
 7. Służenie radą i pomocą badaczom genealogicznym, a zwłaszcza młodzieży.

III.CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która wyraziła gotowość przystąpienia do Towarzystwa i akceptuje jego cele statutowe.
 2. O przyznaniu członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić :
  1. pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych
  2. małoletni w wieku 16-18 lat
  3. niepełnoletni (poniżej 16 lat) posiadający zgodę opiekunów prawnych;
 3. Do Towarzystwa mogą należeć cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
 4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwał Zarządu.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba która położyła wybitne zasługi dla genealogii.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, bądź prawna która zadeklarowała pomoc Towarzystwu w jego statutowej działalności.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwał Zarządu.

§ 16.

 1. Członek zwyczajny towarzystwa ma prawo :
  1. czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
  3. brać udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
  4. występować z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa,
  5. korzystać e wszystkich uprawnień wynikających z przynależności to Towarzystwa;
 2. Członek honorowy wspierający Towarzystwa ma, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, uprawnienia wynikające z § 16 ust.1lit. b-e

§ 17.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. brać czynny udział w pracach Towarzystwa, realizować jego cel, uchwały i postanowienia.
  2. przestrzegać uchwał i decyzji władz Towarzystwa
  3. opłacać składki
  4. sumiennie pełnić powierzone obowiązki

§ 18.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w skutek :
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa i po rozliczeniu się ze wszystkich istniejących wobec Towarzystwa zobowiązań.
  2. wykluczenia przez zarząd z powodu:
   b1- niepłacenia przez rok składek b2- nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa b3- działalności na szkodę Towarzystwa b4- popełnienia czynu godzącego w dobre imię Towarzystwa
  3. śmierci osoby fizycznej
  4. wygaśnięcia osobowości prawnej członka wspierającego
 2. Osobie wykluczonej z Towarzystwa przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.
 3. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna

IV.WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19.

 1. Władzami Towarzystwa są :
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata
 3. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie na miejsce wygasłych mandatów

§ 20.

 1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w regulaminie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego
 3. Głosowanie tajne odbywa się za zgodą 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania

V.WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom Towarzystwa.
 3. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym uczestniczą
  1. członkowie wspierający za pośrednictwem swoich przedstawicieli
  2. osoby zaproszone przez Zarząd

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne, lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa,
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 30 dni przed terminem
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem
 3. Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej trzech mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia najpóźniej 10 dni przed jego terminem na ręce Zarządu
 4. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie

§ 24.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  1. wytyczenie ogólnego kierunku działania Towarzystwa,
  2. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  5. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  6. Podejmowanie uchwał o nadaniu, lub pozbawieniu godności członka honorowego,
  7. Ustaleniu budżetu Towarzystwa,
  8. Uchwalenie statutu i jego zmian
  9. Rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych z Towarzystwa,
  10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie niezależnie od liczby obecnych

VI.ZARZĄD

§ 25.

 1. W skład zarządu, poza Prezesem wybranym w odrębnym głosowaniu, wchodzi od 2 do 6 członków. Liczebności Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd wybiera ze swego składu Skarbnika i Sekretarza z możliwością łączenia tych funkcji

§ 26.

W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przyjmuje jeden z członków Zarządu, wybrany przez Zarząd do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi walnego zgromadzenia
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
 4. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
 5. skreślenie z listy członków
 6. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu
 7. uchwalanie regulaminu zarządu
 8. zatrudnianie pracowników etatowych
 9. przygotowanie budżetu i jego realizacja
 10. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 12. podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku
 2. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd

VII.KOMISJA REWIZYJNA

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
 3. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza

§ 30.

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej
 2. występowanie Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu

VIII.MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31.

Towarzystwo utrzymuje się z własnych funduszy tj. ze składek członkowskich.

§ 32.

Na fundusze składają się :
wpływy z wpisowego i składek członkowskich

§ 33.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.

§ 35.

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określić tryb i termin likwidacji, wyznaczyć likwidatorów oraz określić przeznaczenie majątku Towarzystwa

§ 36.

Ujednolicony niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i podpisania.
Regulamin w powyższym brzemieniu uchwalono za zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 4 października 2010 roku

Prezes: Kornelia Major
V-ce Prezes: Ryszard Antoni Żelazny
Sekretarz: Ewa Pabian

s-logo2

One thought on “Regulamin ŚTG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *